ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Support

We offer basic support for all shared hosting accounts. Please use this department if you are a member and have questions.

 Abuse

If you need to report a site hosted with us, please use this department. All requests will be handled in 24 hours or less.

 Sales

Looking to purchase an add-on for your account? Please contact our sales team.

 Technical

VPS/Dedicated Servers Support. Use this department only for VPS/Dedicated servers problems